Home Bedrijf Perskamer Voorwaarden Privacy Contact
 
 
 Privacyverklaring
 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Datraverse geleverde producten en diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze diensten, en u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Datraverse is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens die Datraverse gebruikt en verwerkt in het kader van de hieronder omschreven doeleinden betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Datraverse verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etniciteit.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Om u goed van dienst te zijn, gebruiken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor een ander doel, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn, als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Datraverse volgt de geldende wet- en regelgeving.

Datraverse volgt ontwikkelingen rond wet- en regelgeving, en zal waar nodig wijzigingen doorvoeren zodat deze privacyverklaring aansluit bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Datraverse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden verwijderd als het doel waarvoor ze nodig zijn vervalt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Datraverse verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Datraverse verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Volgen websitebezoek via Internet

Datraverse gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Datraverse beveiligt en beschermt uw persoonsgegevens.

Datraverse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Iedere persoon die bij Datraverse toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Datraverse gebruik maakt van de diensten van derden, zal Datraverse in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Uw privacy rechten

U hebt het recht om uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@datraverse.nl. Na ontvangst zal Datraverse u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Vragen

Voor alle vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@datraverse.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 9 mei, 2018.




pdfFactory

prijzen
 



FinePrint

prijzen
 


SavaPage

prijzen
 



PaperCut

prijzen
 
 
Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle door ons geleverde producten en diensten.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij anders overeengekomen, de ICT~Office Voorwaarden van toepassing,
gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Copyright © 1998-2024 Datraverse B.V.